Εργαλειοθήκη

Αυτή η εργαλειοθήκη είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς των εταίρων του έργου Social & Nature. Είναι το πέμπτο και τελευταίο πνευματικό προϊόν του έργου Social & Nature, το οποίο συστηματοποιεί και συλλέγει τις πιο σχετικές πρακτικές, που προσδιορίζονται στην εργασία ανταλλαγής και σύνθεσης που διεξάγεται τοπικά σε όλες τις χώρες της εταιρικής σχέσης (Γαλλία, Κορσική, Ελλάδα, Βέλγιο και Ιταλία) κατά το δεύτερο μέρος του έργου.

Το Toolbox προσφέρει σε εκπαιδευτές κοινωνικών λειτουργών και κοινωνικών λειτουργών και χειριστές του ίδιου του κλάδου συγκεκριμένους, παιχνιδιάρικους, κινητοποιητικούς και διαφοροποιημένους εκπαιδευτικούς πόρους για να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλάβουν στον τομέα της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή μεταξύ των ευάλωτων κοινωνικά χρηστών τους. Αξιοποιεί όχι μόνο όλες τις πληροφορίες που παράγονται για την οργάνωση των περιεχομένων εκπαίδευσης O3 και O4 (δεδομένα, λίστες αναφοράς, προσδιορισμός βασικών παραγόντων, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πολιτικά πλαίσια), αλλά παρέχει στους αποδέκτες πρακτικά εργαλεία για να τους βοηθήσει στη διεξαγωγή των πρωτοβουλιών τους: αναγνώριση καλών πρακτικών με τη μορφή φύλλων δράσης, διδακτικό υλικό (κουίζ, παιχνίδια, αφίσες, πινακίδες κ.λπ.), βίντεο και slideshows για την απεικόνιση εννοιών και τη συνοδεία πρόσωπο με πρόσωπο παιδαγωγικών έργων, σενάρια για συλλογικότητες διαχείρισης έργων κ.λπ. , αλλά και νέες κατευθυντήριες γραμμές.

Οι οδηγίες-εργαλειοθήκες συντάχθηκαν από την ITG, FR, με την ενεργό συμμετοχή όλων των εταίρων, με μια δραστηριότητα που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020. Κάθε εταίρος εντόπισε τις πιο σημαντικές ενέργειες και στη συνέχεια έκανε μια σύνθεση και επιλογή των πληροφοριών που παρήχθησαν. Κάθε εταίρος έστειλε μια συνεισφορά με δεδομένα που συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο (τουλάχιστον 5 κατευθυντήριες γραμμές ανά εταίρο).

Σε αυτή τη συνολική Εργαλειοθήκη (IO.5), εισάγονται όλες οι επιλεγμένες οδηγίες, σύμφωνα με τις ακόλουθες 4 ενότητες: Φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, Μείωση του αντίκτυπου μας, Προσαρμογή, Εγκάρσιες δεξιότητες.

εργαλειοθήκη: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ