Περιοχή Μάθησης

ΜΑΘΗΜΑ 1 – Κλιματική αλλαγή: συνέπειες, ελαχιστοποίηση και προσαρμογή

Τα μαθήματα Social & Nature θα πρέπει να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης για την Κλιματική Αλλαγή, που να απευθύνεται ειδικά στους ευάλωτους ανθρώπους ή στους ανθρώπους με μειωμένες ευκαιρίες.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΊ ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο Social & Nature προβλέπει την ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου ικανοτήτων για εκπαιδευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, με δύο βασικούς στόχους:

 • Για τους εκπαιδευτές κοινωνικών λειτουργών:
 • θα βελτιώσουν την γνώση τους για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. 
 • θα αποκομίσουν νέες δεξιότητες για να πώς να διεξάγουν την διδασκαλία και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για αυτό το θέμα.
 • Για τους ίδιους τους κοινωνικούς λειτουργούς: 
 • θα αποκομίσουν επιστημονικές γνώσεις για την κλιματική αλλαγή. 
 • θα αναπτύξουν νέες δεξιότητες για το πώς να αναπτύσσουν τεχνικές ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης του συγκεκριμένου κοινού τους, δηλαδή επισφαλών και ευάλωτων πληθυσμών (τελικοί ωφελούμενοι).

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ SOCIAL & NATURE

Προτείνουμε να ακολουθηθεί μία απλή και σαφής προσέγγιση του θέματος της Κλιματικής Αλλαγής: 

 1.   Κατανόηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής: αιτίες και επιπτώσεις 

Η κλιματική αλλαγή, εκτός του ότι αποτελεί ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα, έχει αναγνωριστεί και ως θεμελιώδες οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, επιβαρύνοντας έντονα τις πιο ευάλωτες κοινότητες στον πλανήτη. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες εξακολουθούν να αποτελούν έναν βασικό παράγοντα για την κλιματική αλλαγή καθώς συνεχίζουν να συντελούν στην αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Είναι επομένως κρίσιμο να κατανοήσουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, τις αιτίες και τις επιπτώσεις της, καθώς και γιατί οι επιπτώσεις επιβαρύνουν περισσότερο τους πλέον ευάλωτους ανθρώπους και κοινότητες.

 1.         Κατανόηση των συνεπειών στην καθημερινότητά μας

Η κλιματική αλλαγή δεν ευθύνεται μόνο για το λιώσιμο των πάγων στους πόλους και την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης. Επιδρά και στην καθημερινότητά μας. Παράγει ακραία καιρικά φαινόμενα όπως καύσωνες και ξηρασίες, αυξάνει τους κινδύνους για δασικές πυρκαγιές, δημιουργεί την ανάγκη για καλύτερη μόνωση των κτηρίων και καλύτερη διαχείριση των υδάτων, ή επιφέρει έντονες βροχοπτώσεις εκθέτοντας μεγάλες περιοχές σε πλημμύρες καταστρέφοντας αγροτικές περιοχές και καλλιέργειες. Καθώς εμπλέκεται ένας μεγάλος αριθμός  άλλων μηχανισμών, δημιουργούνται τροποποιήσεις και ανισορροπίες στα οικοσυστήματα, σε ζωικά και φυτικά είδη και στις ανθρώπινες δραστηριότητες, την υγεία, την διατροφή και την ευμάρεια.

 1.           Ελαχιστοποίηση

Το έργο Social and Nature στοχεύει στην βελτίωση των συμπεριφορών των προσώπων οι οποίες συντελούν στην κλιματική αλλαγή (για παράδειγμα, δραστηριότητες που επιφέρουν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου): η ελαχιστοποίηση έχει να κάνει με την συμμετοχή σε μία προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσωπικές και κοινοτικές ενέργειες που αντιμετωπίζουν τις αιτίες του προβλήματος.

 1.           Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Το έργο Social and Nature επιδιώκει επίσης να βοηθήσει τους κοινωνικούς λειτουργούς να προετοιμάσουν καλύτερα το κοινό στο οποίο απευθύνονται να αντιμετωπίζει τα διάφορα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής στην ζωή του: η προσαρμογή αποσκοπεί στην αποτροπή ή μείωση των πιθανών βλαβών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.

 1.         Πώς να μεταδώσω τις γνώσεις μου για την κλιματική αλλαγή και να ενθαρρύνω αλλαγές 

Το έργο Social and Nature θα πρέπει να βοηθήσει τους κοινωνικούς λειτουργούς να καταθέσουν την δική τους γνώση και να εμπλέξουν στις αλλαγές το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα αποτελείται από 4 ενότητες

 1. Κατανοώντας το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
 2. Ελαχιστοποίηση: μείωση των επιπτώσεών μας στην κλιματική αλλαγή reducing our impact on climate change
 3. Προσαρμογή: αποτρέποντας και μειώνοντας τις βλάβες από την κλιματική αλλαγή
 4. Προώθηση των βασικών ικανοτήτων βιωσιμότητας στην εκπαίδευση

Κάθε ενότητα παρουσιάζεται με την ίδια δομή:

 1. μία εισαγωγή
 2. τρία ή τέσσερα κεφάλαια που αναφέρονται σε συγκεκριμένες πτυχές. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:
  – την παρουσίαση ή ερμηνεία των θεμάτων και των βασικών εννοιών, με συνδέσμους σε πρόσθετες πηγές και πληροφορίες
  – ένα πρακτικό μέρος με ασκήσεις ή δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτές, με ένα τμήμα που παρέχει πρόσθετους πόρους, εξειδικευμένα δεδομένα, συνδέσμους σε ιστότοπους, πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.
 3. ένα τεστ αυτοαξιολόγησης