ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

Social & Nature

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Οι άνθρωποι που είναι κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά, πολιτικά, θεσμικά ή με άλλο τρόπο περιθωριοποιημένοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή, καθώς και σε ορισμένες στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού. (IPCC – Διακυβερνητική ομάδα για την αλλαγή του κλίματος).

Το Social & Nature είναι ένα έργο που αναπτύχθηκε από 6 εταίρους σε 4 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία), το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων Erasmus + για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Στόχος του, μέσω της εκπαίδευσης των διαμεσολαβητών μάθησης και των κοινωνικών λειτουργών, είναι η πρόληψη και ο μετριασμός των περιβαλλοντικών καταστροφών από τις κλιματικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τις ομάδες που είναι ήδη ευάλωτες κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά.

Έχει 2 συγκεκριμένους στόχους:

– Δημιουργία μιας διακρατικής κοινοπραξίας για την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την κατάρτιση των εκπαιδευτών που εργάζονται στον κοινωνικό τομέα (κοινωνικές πολιτικές και βοήθεια για την κατάρτιση και την τοποθέτηση θέσεων εργασίας) και να ενεργούν ως μεσολαβητές και διευκολυντές προς ευάλωτες ομάδες, ενισχύοντας την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν προβλήματα φυσικών κινδύνων και των συνέπειων της κλιματικής αλλαγής.

– Δημιουργία διδακτικών εργαλείων, απλών και εύκολα μεταβιβάσιμων στα διάφορα εδαφικά πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα που είναι υπεύθυνα για τις κοινωνικές πολιτικές.